UA EN

Medicines and equipment

+38 (067) 447 19 55

Поводження з рецептами на наркотичні та психотропні препарати

Більшість питань, що пов’язані з випискою, обліком та зберіганням рецептів врегульовано Наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року N 360, зокрема даним наказом затверджені:

 • Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення (надалі – Правила).
 • Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів (надалі – Порядок).
 • Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків (надалі – Інструкція).

 

N.B.! Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми N 3 (ф-3). (далі – Рецепти) лікарями суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики будь-якої форми власності (в тому числі лікарі, що мають статус ФОП) відповідно до отриманої ліцензії.

Таким чином, головними умовами для виписки рецептів на наркотичні (психотропні) ЛЗ є:

– наявність ліцензії на медичну діяльність;

– наявність спеціальних рецептурних бланків форми № 3.

Щодо рецептурних бланків форми № 3:

Відповідно до п. 5 Правил, спеціальні рецептурні бланки форми N 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору розміром 75 х 120 мм, мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом суб’єкта господарювання

Форма рецептурного бланку №3 (затверджена Додатком 2 до Правил) наводиться нижче:

Найменування закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я, по батькові ФОП _______________
Місцезнаходження закладу охорони здоров’я або ФОП* _________________________________
Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків** ______________
Реквізити ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики___________________________________________

Медична документація ф-3

РЕЦЕПТ

Серія ___№ _______________ “___” ____________ 20__ року
Прізвище, ініціали та вік хворого _________________________________________________________
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого ______________________________________
Прізвище та ініціали лікаря ______________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
Місце для позначки ____________________________________________________________________

Підпис лікаря

Особиста печатка лікаря

Рецепт дійсний протягом 10 днів
Рецепт залишається в аптеці

 

N.B.! Рецепти ф-3 можуть також виписуватись у формі електронного документаелектронного рецепта. Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається відповідних лікарям, що здійснюють виписування електронного рецепта, та аптекам, що здійснюють відпуск лікарського засобу за електронним рецептом. Суб’єкт господарювання (лікар-ФОП або лікарня) самостійно приймає рішення про запровадження виписування електронних рецептів, крім випадків, коли вимоги щодо обов’язкового виписування електронного рецепта визначено законодавством (наприклад виписка рецептів за програмою «ДОСТУПНІ ЛІКИ»).

Слід пам’ятати, що відповідно до п. 7 Правил, у разі виписування безоплатно, з доплатою чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписується додатково Рецепт на бланку ф-1.

Для роботи з електронним рецептом медичний заклад повинен підключитись до інформаційної системи, що супроводжує електронні рецепти. Ця процедуру не складна, але вже не треба марнувати час на придбання, зберігання та облік паперових рецептурних бланків.

Щодо заповнення рецептурних бланків форми № 3:

Додатком 3 до Правил встановлені Норми відпуску рецептурних лікарських засобів, водночас згідно з п. 9 Правил, забороняється виписувати в одному Рецепті за формою № 3 лікарські засоби у більшій кількості, ніж зазначена у нормах відпуску, крім випадків:

 • хворим із затяжними і хронічними захворюваннями, в тому числі тим, які мають право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку наркотичні (психотропні) лікарські засоби в кількості, передбаченій для десятиденного курсу лікування (п. 3 Розділу ІІ Правил).
 • при наданні паліативної допомоги пацієнтам, в тому числі тим, які мають право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для п’ятнадцятиденного курсу лікування (п. 4 Розділу ІІ Правил).

При виписуванні Рецептів у даних випадках, лікар повинен зробити позначку “Хронічно хворому”.

 У разі призначення лікарських засобів на спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3) виписується тільки одне найменування лікарського засобу (пп. 10 п. 4 Розділу ІІІ Правил).

Вимоги до заповнення спеціального рецептурного бланка форми № 3 (ф-3) встановлені Розділом ІІІ Правил.

Ще раз звертаємо Вашу увагу на наступне:

 • Рецепти заповнюються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп’ютерним набором з обов’язковим заповненням належної інформації, передбаченої відповідною формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяються.
 • Забороняється нанесення на рецептурний бланк інформації (в тому числі рекламної), крім визначеної Правилами.
 • На Рецептах зазначається міжнародна непатентована назва лікарського засобу. Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви, належить до лікарських засобів біологічного походження або подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів). Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини стосовно того, який лікарський засіб виписано.
 • у верхній частині бланка для закладів охорони здоров’я зазначаються найменування закладу охорони здоров’я, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • у верхній частині бланка для ФОП зазначаються прізвище, ім’я та по батькові ФОП, лікар якого виписує Рецепт, місцезнаходження (місце провадження діяльності) ФОП, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • у частині “Рецепт” зазначаються серія та номер друкарським способом, дата (число, місяць, рік) виписування Рецепта, прізвище, ініціали та вік хворого, номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого;
 • у Рецепті зазначаються прізвище та ініціали лікаря, який виписує Рецепт. Рецепт засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря. Засвідчувати печаткою лікаря не заповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки забороняється;
 • у графі “Місце позначки” зазначаються позначки “Хронічно хворому”, “За спеціальним призначенням”, які на паперових рецептурних бланках додатково засвідчуються підписом та печаткою лікаря;
 • в частині звернення лікаря до фармацевтичного працівника у Рецепті зазначаються:
 1. латинською, або англійською, або українською мовою назва лікарського засобу, а саме: міжнародна непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених пунктом 3 цього розділу, назва формоутворюючих та коригуючих речовин, склад лікарського засобу, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та/або видачу лікарського засобу. Скорочення зазначаються тільки латинською мовою;
 2. державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування пишеться спосіб застосування ліків із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу “Зовнішнє”, “Відомо” тощо;
 3. державною мовою позначки “Хронічно хворому”, “За спеціальним призначенням” та на паперових рецептурних бланках додатково засвідчуються підписом та печаткою лікаря.
 4. Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній та фармацевтичній практиці (додаток 6 до Правил);

 

Враховуючи вищенаведене, наводимо приклад заповнення Рецепта на трансдермальний пластир Дюрогезик:

Згідно норм відпуску (згідно Наказу №360), слід пам’ятати, що в одному рецепті можливо виписати не більше 10 пластирів будь-якого дозування, а одному рецепті можна виписати не більше одного дозування пластиру.

Найменування закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я, по батькові ФОП ТОВ «Клініка «Здоров’я»
Місцезнаходження закладу охорони здоров’я або ФОП* 01000, м.Київ, вул. Шевченка, 5
Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків** 12345678
Реквізити ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики__АА 12345 від 01.01.2019

Медична документація ф-3

РЕЦЕПТ

Серія ВМ  № 12345 “15” 01 2019 року
Прізвище, ініціали та вік хворого Петров А.А.
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого 12345
Прізвище та ініціали лікаря Сидоренко П.П.

  Rp: Fentanili 50мкг/год
   I        Dtd. #10  у пластирі. 
   I
Місце для позначки ____________________________________________________________________

Підпис лікаря       Сидоренко П.П.

Особиста печатка лікаря

Рецепт дійсний протягом 10 днів
Рецепт залишається в аптеці

Порядок знищення трансдермальних пластирів

У випадках, коли родичі померлих хворих звертаються до лікаря з питанням, що робити з трансдермальними пластирами типа Дюрогезик, що залишились невикористаними, слід порекомендувати їм самостійно спалити залишки пластирів у себе вдома. Не існує процедури повернення пластирів до аптеки, щоб передати їх на подальше використання іншими хворими. Але, якщо родичі померлих хворих не згодні самі знищити невикористані пластирі, слід порекомендувати їм повернути невикористані пластирі до аптеки, в якій ці пластирі були придбані, навіть якщо був загублений чек. В аптеці пластирі будуть знищені методом спалення, згідно з вимогами ліцензійних умов, затверджених Постановою КМУ №282 від 06.04.2016 р. п.75.